എംവി ഗോവിന്ദൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് പിണറായി പ്രതിരോധ യാത്ര; പരിഹാസവുമായി എം എം ഹസൻ

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ, സംസ്ഥാന സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ പാണക്കാട് സന്ദർശിച്ചത് ദുആ ചെയ്യിക്കാനായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.