എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ വിഷമാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ: എ എ റഹിം

യൂത്തു കോൺഗ്രസിൽ ഷാഫിയോട് എതിർപ്പ് ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ അടിവരയിടും. ലീഗിന് മേൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന തെരുവ് ചട്ടമ്പിയായി