ഉദരനിമിത്തം ബഹുകൃതവേഷം; സന്ദീപാനന്ദഗിരി തന്നോട് ‘ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ സെൽഫി’ എന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ

'സ്‌നേഹിക്ക, യുണ്ണീ നീ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും;ദ്രോഹം ദ്വേഷത്തെ നീക്കിടാസ്‌നേഹം നീക്കീടു, മോര്‍ക്ക നീ”എന്നും സന്ദീപാനന്ദ ഗിരി എഴുതിയിരുന്നു.