പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ മാർക്ക് വിതരണ പരാമർശം; രഹസ്യ ചർച്ച ചോർത്തിയ അധ്യാപകർക്കെതിരെ അന്വേഷണം

ഇന്നലെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വാരിക്കോരി മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ വിമർശിക്കുന്നതിന്റെ