കാറിന്റെ പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർ സീറ്റ്ബെൽറ്റ് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിഴയീടാക്കും: നിതിൻ ഗഡ്കരി

കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സീറ്റ്ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്നും സീറ്റ്ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്ത പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും പിഴയിടാക്കുമെന്നും ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി