സ്‌കൂള്‍ ബാഗിന്റെ പരമാവധി ഭാരം വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ ഭാരത്തിന്റെ 15 ശതമാനത്തില്‍ കൂടരുത്; മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍

മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്, ക്ലാസ് 1-2 കുട്ടികളുടെ ബാഗുകള്‍ക്ക് 1.5-2 കിലോഗ്രാം ഭാരവും 3-5, 2-3 കിലോഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടാവാം; ക്ലാസ്

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ബാഗുകളുടെ ഭാരം 2.5 കിലോയില്‍ കൂടരുത്; പുതിയ നയവുമായി മധ്യപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍

കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് അനുസൃതമാണ് പുതിയ നയം. സര്‍ക്കാര്‍- സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിൽ ഒരേപോലെ നയം നടപ്പിലാക്കും.