സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ;തിരക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ശബരിമലയിൽ ഇന്നു മുതല്‍ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ

പത്തനംതിട്ട: തിരക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ശബരിമലയിലെ ഇന്നു മുതല്‍ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളുമായി പൊലീസ്. സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ അനുവദിക്കും. ധനു