ലോക രാഷ്ട്രീയത്തെയും സാമ്ബത്തിക മേഖലയെയും മാറ്റിമറിച്ച റഷ്യ-യുക്രൈന്‍ യുദ്ധത്തിന് നാളെ ഒരു വര്‍ഷം

ലോക രാഷ്ട്രീയത്തെയും സാമ്ബത്തിക മേഖലയെയും മാറ്റിമറിച്ച റഷ്യ-യുക്രൈന്‍ യുദ്ധത്തിന് നാളെ ഒരു വര്‍ഷം. പിന്മാറില്ലെന്ന് റഷ്യയും വഴങ്ങില്ലെന്ന് യുക്രൈനും ആവര്‍ത്തിക്കുമ്ബോള്‍