അത് വെറും റൂമര്‍ മാത്രം; സൂര്യയുമായി ഇപ്പോള്‍ ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജ്യോതിക

ഞങ്ങൾക്കായി ശരിയായ തിരക്കഥ വരാന്‍ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെ സ്‌പെഷ്യലായ ഏതെങ്കിലും സിനിമയുമായി വരുമെന്ന് ഞങ്ങള്‍