കേരളത്തിലെ റൂൾ ഓഫ് ലോ തകർന്നിരിക്കുന്നു; മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ സമീപിക്കുമെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ

മാസപ്പടിക്കാരുടെ സമ്മേളനമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നത്.ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ