കേരളാ ബജറ്റ്: കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് 1698 കോടി രൂപ; റബറിന്റെ താങ്ങുവില 180 രൂപയാക്കി

ലോകബാങ്ക് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതോടെ കേരള കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധ കാർഷികമൂല്യ ശൃംഖല ആധുനിക വത്കരണം പദ്ധതി പുതുതായി നടപ്പാക്കുമെന്ന്

കേന്ദ്രവാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി നാളെ കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോള്‍ റബറിന് 300 രൂപ എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തണം: കെ സുധാകരന്‍

ഉറപ്പുകളും വാഗ്ദാനങ്ങളും നല്കിയിട്ട് പാലിക്കാതിരുന്നാല്‍ അതിനെതിരേ ഉയരുന്ന ജനരോഷം ബിജെപി തിരിച്ചറിയുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.