റോമിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് ശ്രീരാമനിൽ നിന്നും; സ്വാമി അമേഗ് ലീല പ്രഭുവിന്റെ പ്രഭാഷണം വൈറൽ

ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇറ്റലിയിലെ റവന്ന നഗരത്തിന്റെ പേരിന് രാവണനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു .