ഭരണഘടനയില്‍ നാം ദിവ്യമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം: മുരളി ഗോപി

അതേസമയം വീരാരാധന അഥവാ ഒരു വ്യക്തിയെ ഹീറോ ആയി കാണുന്ന പ്രവണത എക്കാലത്തുമുള്ളതാണ്, ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഹീറോകള്‍ നല്ല തിന്