മകന്റെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം; ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് 10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വാർത്ത പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പ് പറയണം: കെ സുരേന്ദ്രൻ

10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വാർത്ത പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പ് പറയണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചാനലിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന്