ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു വരെ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം നൽകില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി

അവർക്ക് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ല. രാജകുടുംബത്തിന്, അധികാരം കൂടെയുള്ളപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ, അധികാരം നഷ്ടപ്പെടു