കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും: രജിഷ വിജയൻ

സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ രീതിയിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഘോഷ