മലയാളം ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കഥകള്‍ കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്; നല്ല വേഷങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്: റായ് ലക്ഷ്മി

ഇപ്പോള്‍ നല്ല ഒരു പ്രോജക്ട് വന്നപ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. മലയാളികള്‍ എന്നെ അവരിലൊരാളായി സ്വീകരിച്ചതിനാലാണ്