ഇത് സനാതന ധർമ്മം ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ചും തറപ്പിച്ചും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉചിതമായ സമയം: രചന നാരായണൻകുട്ടി

സനാതന ധർമം വളരെ സബ്‍ജക്റ്റാവായതാണ്. അവിടെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വഴിയൊന്നൊന്നില്ല. 'നമുക്ക്‌' അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വഴിയൊന്നുമില്ലന്നേ