അയ്യനെ കാണാൻ 50 വയസ്സിന്റെ നാളുകളിലേക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി; ‘മാളികപ്പുറം’ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കുറിപ്പുമായി രചന നാരായണൻകുട്ടി

നി ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം... ഈ സിനിമയിൽ പ്രൊപ്പഗാണ്ട ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്... ജീവിത മൂല്യങ്ങളെ propogate ചെയ്യുന്നുണ്ട്! ഭക്തി