ഗ്യാസ് മോഷണം തടയാം; ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളിൽ ക്യുആർ കോഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ

ക്യുആർ കോഡ് ഇല്ലാതെ, കുറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ലഭിക്കുന്നതായി ആളുകൾ പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ ഗ്യാസ് പരാതികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു.

പേടിഎം മാതൃകയിൽ പേ സിഎം; കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രചരണം

ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ക്യൂ ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ 'ഫോർട്ടി പേഴ‍്‍സന്റ് സർക്കാര ഡോട്ട് കോം' എന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്കെത്തും.