ഇന്ത്യ സഖ്യം വിജയിച്ചാൽ പ്രധാനമന്ത്രി കസേരയിൽ ലേലം വിളി നടക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി

അതുകൊണ്ടുതന്നെ 5 വർഷം 5 പേർ രാജ്യം ഭരിക്കണോയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കസേര ലേലം വിളിക്കുന്ന