വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം: റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ നാളെ അവലോകനം നടത്തും

സംസ്ഥാനത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച് നാളെ റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ അവലോകനം നടത്തും.ലോഡ്‌ഷെഡിംഗ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതു വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്നു