ആദ്യം പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണും; ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്നതായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

ഇത്തവണ ആകെ വോട്ട് ചെയ്ത 64.2 കോടി പേരിൽ 31.2 കോടി സ്ത്രീകളായിരുന്നു. ജമ്മു കശ്മീരിൽ നാല് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഏറ്റവും