ഇത് ദരിദ്രവിരുദ്ധ ബജറ്റ്; എനിക്ക് അര മണിക്കൂർ തന്നാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കായി ഒരു ബജറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം: മമത ബാനർജി

തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കായി ബജറ്റ് ഒന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്തില്ല. നിലവിലുള്ള ജോലികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്.