പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട് ഒരു പൊതു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ്, അത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല: കേന്ദ്ര സർക്കാർ

പിഎം കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട് ഒരു പൊതു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ്, അത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല