കേന്ദ്രവാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രി നാളെ കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോള്‍ റബറിന് 300 രൂപ എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തണം: കെ സുധാകരന്‍

ഉറപ്പുകളും വാഗ്ദാനങ്ങളും നല്കിയിട്ട് പാലിക്കാതിരുന്നാല്‍ അതിനെതിരേ ഉയരുന്ന ജനരോഷം ബിജെപി തിരിച്ചറിയുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.