വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമായ യൂറോപ്പയുടെ പുതിയ ചിത്രവുമായി നാസയുടെ ജൂണോ

വോയേജർ, ഗലീലിയോ ദൗത്യങ്ങൾ വഴി ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാപ്പുകളിലെ വിടവുകൾ നികത്താൻ JunoCam ചിത്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഫോട്ടോകൾ പുറത്തുവിട്ട് ജെയിംസ് വെബ് ദൂരദർശിനി

ഭൂമിയിൽ നിന്നും 363 പ്രകാശവർഷം അകലെയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റിയാണ് ഈ ഗ്രഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഏകദേശം 92