നൽകിയത് 2000 രൂപ നോട്ട്; വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ധനം തിരികെ ഊറ്റിയെടുത്ത് പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാരൻ

ആളുകൾ 1,950 രൂപയ്ക്ക് പകരമായി 2,000 രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ, ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ,നാലോ 2000 രൂപ നോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്