കേരളം സമാധാനപരമായ നാടായത് ആര്‍എസ്എസിന്റെ നേട്ടം കൊണ്ടല്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

കേരളത്തെ ഒതുക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമം. കേന്ദ്ര സഹായം കേരളത്തിന് നിഷേധിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും

ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു; ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിനെ ആദ്യ ഓപ്ഷനായി പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല: പ്രധാനമന്ത്രി

അതിർത്തികൾ സുരക്ഷിതവും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തവും സമൂഹം ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞതും ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യം സുരക്ഷിതമാകൂ