ജെ പി നദ്ദ വന്നുപോയ പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആകെയുണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചായത്തും ബി ജെ പിക്ക് നഷ്ടമായി

ഇതുവരെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷി എന്ന നിലയിലാണ് ബിജെപി പഞ്ചായത്തില്‍ ഭരണം നടത്തിയത്.

ഫെഡറലിസം എന്ന ആശയം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന് ബാധകമല്ലെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ; അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

പഞ്ചായത്തുകളിൽ' പോലും ഫെഡറലിസം എന്ന ആശയം പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന്റെയും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമാണ്