മീഡിയാസിനു മുന്നിൽ പട്ടിഷോ കാണിക്കലാണ് യാത്രയിൽ ഇവരുടെ മെയിൻ; ദയാബായിയെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവ കുറിപ്പുമായി യുവതി

ഏതെങ്കിലും കുറ്റിക്കാട്ടിലെ ചവറ്റില കൂനയിലെ ഇവർ കിടക്കൂ(ഫോട്ടോക്ക് ഉതകുന്ന നല്ലൊരു ചവറ്റില കൂന കിട്ടാൻ അവർ നന്നേ കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു).