കേരളത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ റോഡ് ഷോ പാലക്കാട് ആരംഭിച്ചു

മലപ്പുറത്തെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി അബ്ദുൾ സലാമിന് വാഹനത്തിൽ ഇടമില്ല. മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനെത്തുടർന്ന്