രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കോടി നേടി ഓസ്‌ലർ

ചിത്രത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച 39.45 ശതമാനം ഒക്യൂപെന്‍‌സിയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ ലഭിച്ചത്. ഇന്നലെയാവട്ടെ രാത്രി ഒക്യൂപെന്‍സി 69.23% ആയിരുന്നു. ഇനി അവധി