താലിബാൻ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കറുപ്പ് കൃഷി 32 ശതമാനം വർധിച്ചു: യുഎൻ സർവേ

താലിബാൻ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കറുപ്പ് കൃഷി 32 ശതമാനം വർധിച്ചു എന്ന് യുഎൻ ഡ്രഗ്‌സ് ആൻഡ് ക്രൈം ഓഫീസിന്റെ