ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം; ഗൂഗിളിനോട് കേന്ദ്രസർക്കാർ

നിരവധി പരസ്യങ്ങൾയൂ ടൂബിലും ഗൂഗിളിലും റൺ ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഇത് ഉടൻ നിർത്താൻ ഗൂഗിളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു