“ഇത് ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടത്തിനായി”; റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എസ് ജയശങ്കർ

ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സഹായിക്കുന്നു. അസ്ഥിരതയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്.