സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ ന​ഴ്സു​മാ​ർ നടത്തിയ സൂ​ച​നാ പ​ണി​മു​ട​ക്ക് വൻ വിജയം

വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ച് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ ന​ഴ്സു​മാ​ർ സൂ​ച​നാ പ​ണി​മു​ട​ക്ക് വൻ വിജയം