പരസ്യമായി നഗ്നനായി തെരുവിലൂടെ നടന്ന് യുവാവ്; പോലീസ് എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് താൻ അന്യഗ്രഹ ജീവി ആണെന്ന്

താൻ മറ്റാെരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നും തനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൽ കാർഡില്ലെന്നും ആണ് ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്.