ക്രൈസ്തവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അസൗകര്യമാകും; ക്രിസ്തുമസ് ദിനങ്ങളിലെ എൻസിസി, എൻഎസ്എസ് ക്യാമ്പ് മാറ്റിവെക്കണം: കെസിബിസി

ആഘോഷമായ ക്രിസ്മസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തികച്ചും പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് കെസിബിസി