2023 അവസാനത്തോടെ ദേശീയപാതകൾ കുഴികളില്ലാത്തതാക്കാൻ ശ്രമിക്കും: നിതിൻ ഗഡ്കരി

മഴ പെയ്യുന്നത് ഹൈവേകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തി കുഴികളുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഗഡ്കരി, ദേശീയ പാതകളുടെ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് മന്ത്രാലയം