നമീബിയയില്‍ നിന്നെത്തിച്ച ചീറ്റകള്‍ക്ക് കാവലായി ഇനി ആനകള്‍

നമീബിയയില്‍ നിന്നെത്തിച്ച ചീറ്റകള്‍ക്ക് കാവലായി ഇനി രണ്ട് ആനകള്‍. ലക്ഷ്മിക്കും സിദ്ധാന്തിനുമാണ് ചുമതല. നര്‍മദപുരത്തെ സത്പുര ടൈഗര്‍ റിസര്‍വില്‍ നിന്നാണ്