മോർച്ചറി പരാമർശം കലാപാഹ്വാനമല്ല; ഉപയോഗിച്ചത് യുവമോർച്ചയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ: പി ജയരാജൻ

സ്പീക്കർ ഷംസീറിന്റെ മതമാണ് ആർഎസ്എസ് വിമർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും ഷംസീറിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ