വ്യാജ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഐഡി കാർഡ്: രാജ്യദ്രോഹകുറ്റമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്: എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ

രാജ്യത്തെ നിയമസഭ, പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൽ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുന്നത് വഴി രാജ്യദ്രോഹ