തദ്ദേശീയ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളുടെ സാമൂഹിക – സാമ്പത്തിക സർവേ നടത്താൻ അസം സർക്കാർ

സംസ്ഥാനത്തുള്ള അഞ്ചു തദ്ദേശീയ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളുടെ സാമൂഹിക – സാമ്പത്തിക സർവേ നടത്താനൊരുങ്ങി അസം സർക്കാർ . പ്രസ്തുത സർവേ