വിവാഹ സ്വകാര്യമാക്കിയതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ് കത്രീന കൈഫ്

വിവാഹ സ്വകാര്യമാക്കിയതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞ് നടി കത്രീന കൈഫ്. ഫിലിം ഫെയര്‍ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ