ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല; കൊല്ലം എസ്എൻ കോളേജിലെ സദാചാര നോട്ടീസിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ, ചില കോളേജ് പ്രൊഫസർമാരാണ് കോളേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വിവാദ കുറിപ്പ് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചു.