എഞ്ചിനിൽ തകരാർ; നാസ ചാന്ദ്രദൗത്യം ആര്‍ട്ടിമിസ് 1 വിക്ഷേപണം മാറ്റിവച്ചു

എന്നാൽ, ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ എഞ്ചിനീയര്‍മാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യമാണെന്നറിയുന്നു.