ആര്‍എല്‍വി രാമകൃഷ്ണന് നൃത്താവതരണത്തിന് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ക്ഷണം

ഈ ക്ഷണം ആര്‍എല്‍വി രാമകൃഷ്ണൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് വൈകുനേരം അഞ്ചിന് കലാമണ്ഡലത്തിന്‍റെ കൂത്തമ്പലത്തിലാണ് മോഹിനിയാട്ടം അവതരി