സംഘപരിവാറിന്റെ ജനസംഖ്യാ നുണയുടെ ലക്‌ഷ്യം വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ : മുഖ്യമന്ത്രി

സെൻസസ് കണക്കു പ്രകാരം ഹിന്ദു ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവിൽ 3.1 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവിൽ 4.7

പലരും ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തോട് യോജിക്കുന്നു; പക്ഷേ ‘ഹിന്ദു’ എന്ന വാക്കിനെ എതിർക്കുന്നു: മോഹൻ ഭാഗവത്

സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളില്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിന് പുരോഗതി പ്രാപിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.