കൗമാരപ്രായക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതു വിലക്കി ഠാക്കൂര്‍ സമുദായം

കൗമാരപ്രായക്കാരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതു വിലക്കി ഗുജറാത്തിലെ ഠാക്കൂര്‍ സമുദായം. പല തെറ്റായ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും കാരണം പെണ്‍കുട്ടികളിലെ മൊബൈല്‍